لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J330F

J330FXWU3ARC1

SM-A730F

A730FXXU2ARB6

SM-G5520

G5520ZCU1BRB1

SM-A320F

A320FXXU3CRD4

SM-A520F

A520FXXU4CRD5

SM-N950F

N950FXXU3CRC1

SM-J701F

J701FXXU3ARB1

SM-G9250

G9250ZTU2ERB1

SM-G9250

G9250ZCS2ERC2

SM-G930F

G930FXXU2DRB6

SM-G5528

G5528ZMU1BRB1

SM-G610F

G610FDDU1BRA4

SM-G935F

G935FXXU2DRB6

SM-A530F

A530FXXS2ARC2

SM-A520F

A520FXXU4BRC4

SM-G570F

G570FXXU1BQL2

SM-G930FD

G930FDXXU2DRAG

SM-J701F

J701FXXU3ARA4

SM-J727P

J727PVPS3ARA1

SM-N950U1

N950U1UEU3BRA5

SM-A320FL

A320FLXXS2BRAA

SM-A320F

A320FXXU3BRA1

SM-J106F

J106FJVU0ARA1

SM-G611F

G611FXXU1ARA8

SM-G930F

G930FXXU2DRAG

SM-G390F

G390FXXU2ARA5

SM-J530F

J530FXWU2AQL4

SM-J730F

J730FXWS2ARA2

SM-C5000

C5000ZHU1BRA1

SM-A730F

A730FXXU1ARA7