لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J701F

J701FXXU3ARA4

SM-J727P

J727PVPS3ARA1

SM-N950U1

N950U1UEU3BRA5

SM-A320FL

A320FLXXS2BRAA

SM-A320F

A320FXXU3BRA1

SM-J106F

J106FJVU0ARA1

SM-G611F

G611FXXU1ARA8

SM-G930F

G930FXXU2DRAG

SM-G390F

G390FXXU2ARA5

SM-J530F

J530FXWU2AQL4

SM-J730F

J730FXWS2ARA2

SM-C5000

C5000ZHU1BRA1

SM-A730F

A730FXXU1ARA7

SM-G950F

G950FXXU1CRAP

SM-G955F

G955FXXU1CRAP

SM-N950F

N950FXXU3BRA2

SM-N950F

N950FXXU2BQKG

SM-N950F

N950FXXS1AQK9

SM-N950F

N950FXXU1AQH9

SM-A520F

A520FXXS4BRA1

SM-G615F

G615FXXU2ARA4

SM-J330F

J330FXWU1AQI3

SM-J330F

J330FXXU2AQL3

SM-C9000

C9000ZHU1BQL3

SM-A720F

A720FXXU2BQL8

SM-A730F

A730FXXU1AQLE

SM-G610F

G610FDDU1BQL9

SM-G610F

G610FXWU1BQK3

SM-A720F

A720FXXU2BQI9

SM-A520F

A520FXXS3BQL3