لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A320F

A320FXXU3CRD4

SM-A520F

A520FXXU4CRD5

SM-N950F

N950FXXU3CRC1

STF-L09

8.0.0.361(C185)

SM-G960F

G960FXXU1ARB3

SM-G965F

G965FXXU1ARB3

SM-G950F

G950FXXU1CRAP

SM-G955F

G955FXXU1CRAP

PERFUME_UHL

3.16.708.3

PERFUME_UHL

3.16.709.3

PERFUME_UHL

3.18.1020.1

PERFUME_UHL

3.18.1020.1

OCEAN_M_DUGL

1.10.401.23

OCEAN_M_DUGL

1.10.401.23

BLA-L29D

8.0.0.119(C721)