لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A310F

A310FXXU4ARB1

SM-A310F

A310FXXU3AQC1

SM-A310F

A310FXXU2APG1

SM-A500H

A500HXXS1CQC5

SM-N910C

N910CXXU2DRA1

SM-J701F

J701FXXU3ARA4

SM-G925F

G925FXXS5ERB6

SM-G920F

G920FXXS5ERB6

SM-N920C

N920CXXU4CRB5

SM-A520F

A520FXXU4BRB6

SM-N950F

N950FXXU1ARA3

SM-G530H

G530HXCU1AOG1

SM-J710F

J710FXXU3AQD1

SM-J700F

J700FXXU4AQD1

SM-J500F

J500FXXU1APA1

SM-G925F

G925FXXU5APK6

SM-G920F

G920FXXU5APK1

SM-G960F

G960FXXU1ARB3

SM-G965F

G965FXXU1ARB3

SM-A310F

A310FXXU4CRA3

SM-A510FD

A510FXXS5CRB4

SM-J727P

J727PVPS3ARA1

SM-J120H

J120HXXU0ARB1

SM-A510F

A510FXXU5ARB1

SM-A510F

A510FXXS5CRB4

SM-G611F

G611FXXU1ARB2

SM-J530F

J530FXWU2ARA1

SM-J710F

J710FXXU4BRA2

SM-J700F

J700FXXU4BRA1

SM-N950U1

N950U1UEU3BRA5