آخرین فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-T385

T385DXU1AQK1

SM-N9208

N9208DXU3API1

SM-T825

T825XXU1AQH2

E66_DUGL

1.05.401.6

E66_DUGL

1.05.401.6

SM-G5520

G5520ZCU1BRB1

SM-J105Y

J105YDVS0ARC1

SM-J250F

J250FXXU2ARD3

SM-N920G

N920GUBU3API1

SM-G850Y

G850YDOU2AOD1

SM-T715Y

T715YDXU2APC1

SM-A910F

A910FXXU1API1

SM-N900

N900XXUDNH2

SM-T815Y

T815YDVU2AOK1

SM-J210F

J210FDDU0ARC1

SM-J510FN

J510FNXXU2APK1

SM-G615FU

G615FUDDU2ARB3

SM-T116IR

T116IRDDU1BQK4

SM-T355Y

T355YDOU1CRB3

SM-T819Y

T819YDXU1APK2

SM-J730GM

J730GMDXU3ARA2

SM-G532G

G532GDXU1AQK1

SM-A500G

A500GXXU1CQG1

SM-C701F

C701FDDU1AQF1

SM-J100G

J100GDDU0AOB4

SM-A500G

A500GXXU1AOG2

SM-T285YD

T285YDDDU0APG2

SM-J710FN

J710FNDDU1API6

SM-J120G

J120GDDU1APK1

SM-G600FY

G600FYXXU1AQK1