لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-C701F

C701FDDU1AQF1

SM-J100G

J100GDDU0AOB4

SM-A500G

A500GXXU1AOG2

SM-T285YD

T285YDDDU0APG2

SM-J710FN

J710FNDDU1API6

SM-J120G

J120GDDU1APK1

SM-J200G

J200GDCU2APJ1

SM-T116NY

T116NYXXU0AQI1

SM-T116IR

T116IRDDU1APD2

SM-G550F

G550FYDDU1API2

SM-G615FU

G615FUDDU1AQH1

SM-G611F

G611FDDU1AQL8

SM-G610F

G610FDDU1ARC1

SM-G925F

G925FXXU6ARC1

SM-G920F

G920FXXU6ARC1

SM-J250F

J250FXXU2ARC2

SM-G570F

G570FXXU1ARA1

SM-A730F

A730FXXU1ARC3

SM-J720F

J720FXXU1ARC6

SM-N910G

N910GDTU1AOH1

SM-A720F

A720FXXU3ARB1

SM-J701F

J701FXXU4ARB1

SM-A510FD

A510FDXXU4AQC1

SM-A510FD

A510FDXXU5ARB1

SM-G960F

G960FXXU1ARC1

SM-G965F

G965FXXU1ARC1

SM-A730F

A730FXXU2ARB2

SM-A530F

A530FXXU2ARB2

SM-G930F

G930FXXU2ARA1

SM-G935F

G935FXXU2ARA1