لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G950U

G950USQU3ARD1

SM-J327V

J327VVRU1ARD1

SM-G935A

G935AUCU4ARB4

SM-T385

T385DXU1AQK1

SM-N9208

N9208DXU3API1

SM-T825

T825XXU1AQH2

SM-N920G

N920GUBU3API1

SM-G850Y

G850YDOU2AOD1

SM-T715Y

T715YDXU2APC1

SM-A910F

A910FXXU1API1

SM-N900

N900XXUDNH2

SM-T815Y

T815YDVU2AOK1

SM-J210F

J210FDDU0ARC1

SM-J510FN

J510FNXXU2APK1

SM-T819Y

T819YDXU1APK2

SM-J730GM

J730GMDXU3ARA2

SM-G532G

G532GDXU1AQK1

SM-C701F

C701FDDU1AQF1

SM-J100G

J100GDDU0AOB4

SM-A500G

A500GXXU1AOG2

SM-T285YD

T285YDDDU0APG2

SM-J710FN

J710FNDDU1API6

SM-J120G

J120GDDU1APK1

SM-J200G

J200GDCU2APJ1

SM-T116NY

T116NYXXU0AQI1

SM-T116IR

T116IRDDU1APD2

SM-G550F

G550FYDDU1API2

SM-G615FU

G615FUDDU1AQH1

SM-G611F

G611FDDU1AQL8

SM-G610F

G610FDDU1ARC1