لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A310F

A310FXXU4ARB1

SM-A310F

A310FXXU3AQC1

SM-A310F

A310FXXU2APG1

SM-N950F

N950FXXU1ARA3

SM-G530H

G530HXCU1AOG1

SM-J710F

J710FXXU3AQD1

SM-J700F

J700FXXU4AQD1

SM-J500F

J500FXXU1APA1

SM-G925F

G925FXXU5APK6

SM-G920F

G920FXXU5APK1

SM-A510F

A510FXXU5ARB1

SM-J710GN

J710GNDXU1APL1

SM-N910H

N910HXXU2AOJ1

SM-N910H

N910HXXU1AOJ1

SM-J730F

J730FXXU2ARA2

SM-A530F

A530FXXU1ARB1

SM-P585

P585JXU1AQC1

SM-J106H

J106HJVU0AQG1

SM-J106F

J106FJVU0API5

SM-G570F

G570FXXU1AQF1

SM-G570F

G570FXXU1API2

SM-J200F

J200FXXU1APF2

SM-J120F

J120FXXU1APJ1

SM-J120F

J120FXXU1AOKC

SM-J111F

J111FXXU0APK1

SM-J111F

J111FXXU0APC1

SM-J530Y

J530YDXU3AQL2

SM-A320F

A320FXXU2AQK4

SM-T280

T280XXU0APH1

SM-J710GN

J710GNDXU3AQH1