لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J730F

J730FXXU2ARA2

SM-J730F

J730FXWS2ARA2

SM-J730F

J730FXXU1AQI1

SM-J730F

J730FXXU1AQF3