لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J701F

J701FXXU3ARA4

SM-G925F

G925FXXS5ERB6

SM-G920F

G920FXXS5ERB6

SM-N920C

N920CXXU4CRB5

SM-A520F

A520FXXU4BRB6

SM-A310F

A310FXXU4CRA3

SM-A510FD

A510FXXS5CRB4

SM-J727P

J727PVPS3ARA1

SM-A510F

A510FXXS5CRB4

SM-J530F

J530FXWU2ARA1

SM-J710F

J710FXXU4BRA2

SM-A320FL

A320FLXXS2BRAA

SM-A320F

A320FXXU3BRA1

SM-N9200

N9200ZHU3DRA2

SM-J710F

J710FXXU4BRA2

SM-G930F

G930FXXU2DRAG

SM-G925L

G925LKLU3EQL1

SM-C7000

C7000ZHU2BQL2

SM-G920I

G920IDVS3FRAB

SM-G925I

G925IDVS3FRAB

SM-G390F

G390FXXU2ARA5

SM-A510F

A510FXXS5CRA1

SM-J530F

J530FXWU2AQL4

SM-J730F

J730FXWS2ARA2

SM-C5000

C5000ZHU1BRA1

SM-A730F

A730FXXU1ARA7

SM-J710F

J710FXXU4BQL3

SM-G925F

G925FXXS5ERAI

SM-G920F

G920FXXS5ERAI

M400DY

10e