لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J530F

J530FXWU2ARA1

SM-J530F

J530FXWU2AQL4

SM-J530F

J530FXXU1AQJ2

SM-J530F

J530FXXU1AQI1

SM-J530F

J530FXXU1AQI2