لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G611F

G611FDDU1AQL8

SM-G611F

G611FXXU1ARB2

SM-G611F

G611FXXU1ARA8