لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J330F

J330FXWU3ARC1

SM-J250F

J250FXXU2ARD3

SM-G615FU

G615FUDDU2ARB3

SM-C701F

C701FDDU1BRC2

SM-J710F

J710FXXU4BRB2

SM-G920F

G920FXXS6ERCA

SM-G925F

G925FXXS6ERCA

SM-T813

T813XXU2BRB2

SM-J701F

J701FXXU3ARB1

SM-G9250

G9250ZTU2ERB1

SM-G9250

G9250ZCS2ERC2

SM-G930F

G930FXXU2DRB6

SM-G610F

G610FDDU1BRA4

SM-G935F

G935FXXU2DRB6

SM-G9250

G9250ZCU2ERB2

SM-N920C

N920CXXS4CRC3

SM-A520F

A520FXXU4BRC4

SM-G570F

G570FXXU1BQL2

SM-J701F

J701FXXU1AQF7

SM-G930FD

G930FDXXU2DRAG

SM-J701F

J701FXXU3ARA4

SM-G925F

G925FXXS5ERB6

SM-G920F

G920FXXS5ERB6

SM-N920C

N920CXXU4CRB5

SM-A520F

A520FXXU4BRB6

SM-A310F

A310FXXU4CRA3

SM-A510FD

A510FXXS5CRB4

SM-J727P

J727PVPS3ARA1

SM-A510F

A510FXXS5CRB4

SM-J530F

J530FXWU2ARA1