لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-N910C

N910CXXU2DRA1

SM-N910C

N910CXXU1AOJ1