لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J700F

J700FXXU4AQD1

SM-J700F

J700FXXU4BRA1

SM-J700F

J700FXXS4BQF1

SM-J700F

J700FXXU2APJ2

SM-J700F

J700FXXU2APC1

SM-J700F

J700FXXU1APA1