لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G925I

G925IDVS3FRAB