لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J320F

J320FXXU0APJ1

SM-J320F

J320FXXU0APB1