لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J250F

J250FXXU2ARC2