لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J120F

J120FXXU1APJ1

SM-J120F

J120FXXU1AOKC