لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G965F

G965FXXU1ARC1