لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G960F

G960FXXU1ARC1