لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G955F

G955FXXU1AQDB

SM-G955F

G955FXXU1AQG2