لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G935F

G935FXXU2ARA1

SM-G935F

G935FXXU1AQC2

SM-G935F

G935FXXU1APH6

SM-G935F

G935FXXU1APC8