لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G930V

G930VVRU2APCA