لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G930F

G930FXXU2ARA1

SM-G930F

G930FXXU1APJ1

SM-G930F

G930FXXU1APC7

SM-G930F

G930FXXU1AQI1