لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G928T

G928TUVU4APH2

SM-G928T

G928TUVU3APF1