لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G928G

G928GDDU1AOK1