لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G928F

G928FXXU3API1

SM-G928F

G928FXXU2AOJ1