لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G928C

G928CXXU2AOK1