لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G928A

G928AUCU2AOK1