لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G925T

G925TUVU5APJ1