لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G920T

G920TUVU4APJ1

SM-G920T

G920TUVU3APA1