لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G920R4

G920R4TYU4APK1

SM-G920R4

G920R4TYU3AOJ1