لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G920I

G920IDVU2AOL1