لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G900T3

G900T3UVU1AOJ1