لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G900M

G900MUBU1ANJ2