لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G890A

--