لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G850A

G850AUCU1AOB1