لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G570M

G570MUBU1API3