لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G570F

G570FXXU1ARA1

SM-G570F

G570FXXU1AQF1

SM-G570F

G570FXXU1API2

SM-G570F

G570FXXU1AQH1