لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G5700

G5700ZCU1APJ2