لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G5520

G5520ZCU1APJ1