لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G532F

G532FXXU1AQJ1

SM-G532F

G532FXXU1API9