لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G531H

G531HXXU0APB2