لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G530H

G530HXCU1AOG1

SM-G530H

G530HXXU1ANI2