لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-C7000

C7000ZCU2AQD1

SM-C7000

C7000ZCU2APJ2