لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A530F

A530FXXU2ARB2

SM-A530F

A530FXXU1ARB1

SM-A530F

A530FXXU1AQL3