لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

GT-I9505

I9505XXUAOD1