لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

GT-I9500

I9500XXUANL2