لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-C7000

C7000ZHU2BQL2

SM-A7108

A710FXXU2BQC2

SM-A9100

A9100ZCU1API2

SM-C7010

C7010ZHU1AQC4