لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-N910G

N910GDTU1DQL1

SM-N915G

N915GXXU1DQL1

SM-J320F

J320FDRU0AQL2

SM-J120G

J120GDDU2ARC2

SM-C701F

C701FDDU1BRC2

SM-J710F

J710FXXU4BRB2

SM-J200G

J200GDDU2ARD1

SM-J210F

J210FDDU0ARD1

SM-G920F

G920FXXS6ERCA

SM-G925F

G925FXXS6ERCA

SM-N920C

N920CXXS4CRC3

SM-J105F

J105FXXU0ARC2

SM-A530F

A530FXXU2ARB6

SM-T395

T395JXU2ARB2

SM-J111F

J111FXXU0ARB3

SM-J510F

J510FXXU2BRB2

SM-J701F

J701FXXU1AQF7

SM-A500H

A500HXXS1CQC5

SM-N910C

N910CXXU2DRA1

SM-G925F

G925FXXS5ERB6

SM-G920F

G920FXXS5ERB6

SM-N920C

N920CXXU4CRB5

SM-A520F

A520FXXU4BRB6

SM-G960F

G960FXXU1ARB3

SM-G965F

G965FXXU1ARB3

SM-A310F

A310FXXU4CRA3

SM-A510FD

A510FXXS5CRB4

SM-J120H

J120HXXU0ARB1

SM-A510F

A510FXXS5CRB4

SM-G611F

G611FXXU1ARB2