لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A500H

A500HXXS1CQC5

SM-N910C

N910CXXU2DRA1

SM-G925F

G925FXXS5ERB6

SM-G920F

G920FXXS5ERB6

SM-N920C

N920CXXU4CRB5

SM-A520F

A520FXXU4BRB6

SM-G960F

G960FXXU1ARB3

SM-G965F

G965FXXU1ARB3

SM-A310F

A310FXXU4CRA3

SM-A510FD

A510FXXS5CRB4

SM-J120H

J120HXXU0ARB1

SM-A510F

A510FXXS5CRB4

SM-G611F

G611FXXU1ARB2

SM-J530F

J530FXWU2ARA1

SM-J710F

J710FXXU4BRA2

SM-J700F

J700FXXU4BRA1

SM-G920I

G920IDVS3FRAB

SM-G925I

G925IDVS3FRAB

SM-J510F

J510FXXU2BRA2

SM-G900I

G900IDVU1CPK2

SM-A510F

A510FXXS5CRA1

SM-J710F

J710FXXU4BQL3

SM-G925F

G925FXXS5ERAI

SM-G920F

G920FXXS5ERAI

SM-J320F

J320FXXU0AQL2

SM-J200F

J200FXXU3AQL1

SM-N920C

N920CXXS4CRA1

SM-G928C

G928CXXS4CRA1

SM-T231

T231XXU0AQL1

SM-J701F

J701FXXU3ARA2